Regulamin

 
Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu MIWEX SG przygotowany został w ramach programu e-Alliance. Program ten rozwijany jest przez polskich przedsiębiorców e-commerce celem pełnej ochrony kupujących i budowania zaufania do marki w oparciu o zasadę rzetelności, uczciwości dokonywanych transakcji i poszanowania wzajemnych praw.I. Definicje

 1. Kupujący – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu MIWEX SG. Kupującym w Sklepie MIWEX SG może być również osoba fizyczna, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), a także osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na zawarcie umowy.
 2. Sprzedawca – Sklep MIWEX SG.
 3. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady korzystania ze Sklepu MIWEX SG zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sklepem MIWEX SG, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu MIWEX SG, za pomocą którego Kupujący składa zamówienie (wyłącznie z opcją rejestracji).
 6. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego; odpowiedzialność odszkodowawczą stron.
 2. Sklep MIWEX SG prowadzony jest przez Józefa Słomkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Józef Słomkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIWEX-SG"”, z siedzibą w: 64-800 Chodzież, przy ul. Kasprzaka 23a, REGON: 570142980. Podmiot został zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7640200450.
 3. Siedziba Sprzedawcy: ul. Kasprzaka 23a, 64-800 Chodzież.
 4. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Kasprzaka 23a, 64-800 Chodzież.
 5. Dane kontaktowe
  Adres e-mail : biuro@tworzywa-miwex.pl
  Nr telefonu : (+48) 67 282-98-11
  Nr faxu   : (+48) 67 281-23-59
  Nr tel.(kom.)   : (+48) 507-029-291
 6. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 7. Z zastrzeżeniem pkt VI.3. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych.
 8. Sprzedawca ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Kupującego. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 9. Treść umowy sprzedaży jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
 10. Z zastrzeżeniem pkt. 11 i 12 niniejszego działu w związku z tym, że Sprzedawca kieruje swoją działalność nie tylko do Rzeczpospolitej Polskiej, lecz również do innych państw członkowskich UE, to przyjmuje się, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady nr 593/2008 z dn. 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) oraz Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z dn. 19 czerwca 1980 r. Sprzedawca i Kupujący dokonują wyboru prawa właściwego dla całej umowy – prawo polskie.
 11. Jeżeli wybór prawa właściwego, o którym mowa w punkcie poprzednim, prowadziłby do pozbawienia Kupującego, który jest konsumentem (poza Danią i Wielką Brytanią), ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na podstawie prawa, które byłoby właściwe w przypadku braku jego wyboru, wówczas przyjmuje się, że umowa zawarta między Sklepem MIWEX SG i tym Kupującym podlega prawu państwa, w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.
 12. Jeżeli wybór prawa właściwego, o którym mowa w punkcie 10, prowadziłby do pozbawienia Kupującego, który jest konsumentem mającym miejsce zwykłego pobytu w Danii lub Wielkiej Brytanii ochrony przysługującej mu na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących w tych państwach, wówczas przyjmuje się, że umowa zawarta między Sklepem MIWEX SG i tym Kupującym podlega prawu państwa, w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

 

III. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu MIWEX SG

 1. Kupujący może w każdej chwili pobrać, przechowywać i odtwarzać niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie Sklepu MIWEX SG.
 2. Korzystanie ze Sklepu MIWEX SG jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej oraz odpowiedniej rozdzielczości ekranu.
 3. Kupujący powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet, jak również posiadać adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca będzie mógł przesłać wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 4. Kupujący ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie funkcjonowania Sklepu MIWEX SG.
 5. Przez przesyłanie treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, jak również rozsyłanie w ramach Sklepu MIWEX SG niezamówionej informacji handlowej (spam).
 6. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu MIWEX SG w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 

IV. Realizacja zamówień

 1. Zawartość strony internetowej Sklepu MIWEX SG stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu MIWEX SG, bądź za pomocą poczty elektronicznej: biuro@tworzywa-miwex.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (+48) 67 282-98-11, (+48) 507-029-291.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych umożliwiających wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca w każdym przypadku potwierdza dostępność zamawianego produktu przed przyjęciem zamówienia.
 5. Złożone przez Kupującego zamówienie nie stanowi zawarcia umowy między Sprzedawcą i Kupującym.
 6. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktów Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość zwrotną (e-mail) z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 7. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje po otrzymaniu przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia (zamówienia płatne przy odbiorze) bądź po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu (zamówienia płatne przelewem - przedpłata).
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin w dni robocze licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim.
 9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego złożenia w sposób wskazany w pkt. 2 niniejszego działu. Wprowadzanie zmian lub wycofanie już złożonego zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź drogą telefoniczną.

 

V. Odpowiedzialność Sprzedawcy i Kupującego

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, jeżeli po zawarciu umowy Sprzedawca nie będzie mógł jej wykonać z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tej okoliczności Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 2. W razie niemożności dostarczenia zamówionych produktów Sprzedawca może – za zgodą Kupującego – dostarczyć inne produkty odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. Kupujący ma prawo wskazać te produkty. Jeżeli Kupujący uiścił już płatność za zamówiony wcześniej produkt, a wybierze inny produkt, który jest droższy, wówczas powinien dokonać dodatkowej wpłaty w wysokości odpowiadającej różnicy w cenie. Jeśli natomiast cena innego produktu będzie niższa, Sprzedawca zwróci Kupującemu należność wynikającą z tej różnicy.

 

VI. Zasady zapłaty ceny oraz formy płatności

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (cena brutto).
 2. Wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 3. Dostępne są następujące formy płatności:
  • płatność przy odbiorze (za pobraniem lub odbiór osobisty),p
  • rzedpłata na konto bankowe: 20 8945 0002 0007 4173 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Chodzieży).

 

VII. Warunki dostawy

 1. Dostawa zamówionych produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich UE i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 4, dostawa realizowana jest przez przewoźników DPD, Siódemka. Możliwy jest również transport własny (opcja bezpłatna).
 3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy w wysokości 20 zł netto (przedpłata na konto) lub 25 zł netto (płatność przy odbiorze – za pobraniem).
 4. Na życzenie Kupującego istnieje możliwość nadania przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym priorytetowym (w szczególności jest to zalecane przy zamówieniach o niedużej wadze). W takim przypadku zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów takiego sposobu dostawy. O wysokości kosztów tej formy dostawy Kupujący zostaje poinformowany jeszcze przed zawarciem umowy.
 5. Kupujący ma również możliwość skorzystania z opcji odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy (ul. Kasprzaka 23a, 64-800 Chodzież, w godz. 6.00 - 22.00). Jeżeli Kupujący wybrał tę formę odbioru zamówionych produktów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go drogą elektroniczną o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru.
 6. Wydanie przesyłki przewoźnikowi następuje w terminie do 48 godzin w dni robocze licząc od dnia, o którym mowa w pkt.IV.7. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania przewoźnikowi przesyłki odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 7. Termin dostawy wynosi od 1 do 3 dni (w zależności od wyboru sposobu dostawy) licząc od dnia wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi.
 8. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych produktów i uregulowania należności zgodnie z wybraną formą płatności.
 9. Z chwilą odebrania przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.
 10. W przypadku stwierdzenia przed wydaniem przesyłki, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Taka procedura umożliwi Sprzedawcy sprawniejsze przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego.
 11. Kupujący powinien zbadać przesyłkę w czasie odbioru. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 12. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie, których nie można było zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, przewoźnik ustali stan przesyłki na żądanie Kupującego, które powinno być zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki (żądanie sporządzenia protokołu).
 13. Wszystkie przesyłki realizowane przez Sklep MIWEX SG są ubezpieczone.

 

VIII. Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się w przypadku Kupujących, będących konsumentami.
 2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący może bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość. W tym celu powinien złożyć w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki oświadczenie na piśmie (możliwość skorzystania z formularza oświadczenia, dostępnego na stronie Sklepu MIWEX SG).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, dokonać zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanego produktu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (zwracany produkt powinien być w stanie niewskazującym na używanie go przez okres dłuższy niż ten niezbędny do sprawdzenia, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz przydatny do używania). Zwrot powinien nastąpić na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 4. Koszty dostarczenia zwracanego towaru (do Sprzedawcy) pokrywa Kupujący. Przysyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Kupującego ceny za zamówione produkty wraz z kosztem dostawy (do Kupującego) w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego działu. Zwrot należności nastąpi wedle wyboru Kupującego w formie przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym. Sprzedawca poświadczy na piśmie dokonany na rzecz Kupującego zwrot należności.

 

IX. Sposób składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych produktów można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e–mail). Kupujący ma możliwość skorzystania z formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu MIWEX SG.
 2. W ramach postępowania reklamacyjnego Kupujący powinien przesłać na adres siedziby Sprzedawcy towar niezgodny z umową oraz dowód jego zakupu. Brak dowodu zakupu nie stanowi jednak przeszkody do złożenia przez Kupującego reklamacji. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 3. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot nie będący konsumentem, zastosowanie mają odpowiednio przepisy dotyczące rękojmi za wady. Natomiast z tytułu niezgodności towaru z umową Kupującemu, który jest konsumentem, przysługują uprawnienia wskazane w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), z tym że Sprzedawca ze względu na specyficzny charakter sprzedawanego towaru nie dokonuje jego naprawy.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Kupującego reklamacji w terminie 7 dni roboczych (nie dłużej jednak niż 14 dni kalendarzowych) od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy we wskazanym terminie rozumie się jako uwzględnienie reklamacji.
 6. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Jeżeli Kupujący nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną (adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy).
 7. Koszty przesyłki związane z reklamacją ponosi Sprzedawca. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”. Jeżeli Kupujący poniesie koszty w związku ze złożoną reklamacją (w szczególności koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy), wówczas Sprzedawca zwróci mu te koszty po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
 8. Uprawnienia Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu MIWEX SG podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).
 2. Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu MIWEX SG.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 5, w przypadku sporów powstałych między Sprzedawcą i Kupującym, który jest konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu. W pozostałych przypadkach, tzn. gdy stroną umowy nie jest konsument, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zwartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W przypadku konsumentów mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem Danii) właściwość sądu zostanie określona na podstawie rozporządzenia Rady nr 44/2001 z dn. 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (sekcja 4). W pozostałych przypadkach, tzn. gdy stroną umowy nie jest konsument, strony postanawiają, że spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygać będzie sąd w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności między wersją językową polską i jej tłumaczeniem w języku angielskim pierwszeństwo w stosowaniu ma regulamin sporządzony w języku polskim (wykładnia na korzyść konsumentów).
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Regulamin obowiązuje od dn. 20 września 2013 r.

 

Pliki do pobrania: